ری‌اکشن تلگرام — منفی

— ری‌اکشن تلگرام با اموجی‌های منفی

سفارش سرویس ری‌اکشن تلگرام — منفی

بسته‌ها
۱۰۰ عدد
۴٬۷۰۰ تومان
۲۰۰ عدد
۹٬۴۰۰ تومان
۳۰۰ عدد
۱۴٬۱۰۰ تومان
۴۰۰ عدد
۱۸٬۸۰۰ تومان
۵۰۰ عدد
۲۳٬۵۰۰ تومان
۱٬۰۰۰ عدد
۴۷٬۰۰۰ تومان
۲٬۰۰۰ عدد
۹۴٬۰۰۰ تومان
۳٬۰۰۰ عدد
۱۴۱٬۰۰۰ تومان
۴٬۰۰۰ عدد
۱۸۸٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ عدد
۲۳۵٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ عدد
۴۷۰٬۰۰۰ تومان
۱۵٬۰۰۰ عدد
۷۰۵٬۰۰۰ تومان
۲۰٬۰۰۰ عدد
۹۴۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ عدد
۱٬۱۷۵٬۰۰۰ تومان
تعداد سفارشی
بین ۵۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ عدد
نرخ (هزار عدد): ۴۷٬۰۰۰ تومان

— توضیحات سرویس :

ری‌اکشن منفی برای کانال عمومی تلگرام : 👎😁😢💩🤮

— امتیاز :

%77

خوب
— حدود ریزش :

%1


توضیحات سرویس

ری‌اکشن تلگرام با اموجی‌های منفی