ری‌اکشن تلگرام — منفی

— ری‌اکشن تلگرام با اموجی‌های منفی

سفارش سرویس ری‌اکشن تلگرام — منفی

بسته‌ها
۱۰۰ عدد
۳٬۲۰۰ تومان
۲۰۰ عدد
۶٬۴۰۰ تومان
۳۰۰ عدد
۹٬۶۰۰ تومان
۴۰۰ عدد
۱۲٬۸۰۰ تومان
۵۰۰ عدد
۱۶٬۰۰۰ تومان
۱٬۰۰۰ عدد
۳۲٬۰۰۰ تومان
۲٬۰۰۰ عدد
۶۴٬۰۰۰ تومان
۳٬۰۰۰ عدد
۹۶٬۰۰۰ تومان
۴٬۰۰۰ عدد
۱۲۸٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ عدد
۱۶۰٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ عدد
۳۲۰٬۰۰۰ تومان
۱۵٬۰۰۰ عدد
۴۸۰٬۰۰۰ تومان
۲۰٬۰۰۰ عدد
۶۴۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ عدد
۸۰۰٬۰۰۰ تومان
تعداد سفارشی
بین ۵۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ عدد
نرخ (هزار عدد): ۳۲٬۰۰۰ تومان

— توضیحات سرویس :

ری‌اکشن منفی برای کانال عمومی تلگرام : 👎😁😢💩🤮

— امتیاز :

%71

خوب
— حدود ریزش :

%1


توضیحات سرویس

ری‌اکشن تلگرام با اموجی‌های منفی